Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2024 r.”

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) Rada Miejska  w Zabłudowie określa corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt programu przekazuje się do zaopiniowania dla:

1) właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy;

3) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Z uwagi na powyższe, zapraszam w/w podmioty do zapoznawania się z projektem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2023 r.” oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres um@zabludow.pl , bądź pisemnie na adres Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów , w terminie do dnia  22 lutego 2024r.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 przedmiotowej ustawy w/w podmioty, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

Burmistrz Zabłudowa

/-/ Adam Tomanek

Metryka

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Agnieszka Łukaszuk

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 28-01-2021 10:05

Data modyfikacji informacji: 31-01-2024 14:01

259