Tryb udzielania dotacji na realizację zadania publicznego

Realizacja zadań publicznych (tzw. projektów) przez organizacje pozarządowe odbywa się na zasadach opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym trybem zlecania zadań są te wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa daje możliwość realizacji dwóch trybów zlecania zadań publicznych:

  • konkurs na realizację zadania publicznego (art. 11 - 19),
  • tryb z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” (art. 19a).

Oba tryby realizowane są w formie dotacji na realizację zadań publicznych.

Istotą tzw. „małego grantu” jest to, że ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy ( art. 19a ustawy o o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Istotą konkursu jest to, że organizacja przedstawia ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe.

Przedmiot „małego grantu”

Tryb opisany w art. 19a wskazuje, że zadanie publiczne zgłaszane do realizacji musi być zadaniem lokalny lub regionalnym. Ponadto zadanie musi być realizowane w terminie do 90 dni (nie może być dłuższe), a maksymalna wysokość dotacji na zadanie wyniesie 10.000 zł.

Przedmiotem oferty składanej w trybie "małego grantu” mogą być  zadania publiczne, które wskazane zostały w programie współpracy:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) ochrony i promocji zdrowia,

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

5) pomocy społecznej,

6) oświaty i wychowania,

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

9) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11) wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) ratownictwa i ochrony ludności,

13) turystyki.

Metryka

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Jakoniuk

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-05-2018

Data udostępnienia w BIP: 23-05-2018 14:17

Data modyfikacji informacji: 23-05-2018 14:17

288